Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(„Zásady“)

Společnost Eco-stations s.r.o. se sídlem Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 289 84 650 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 157853 („Eco-stations“ nebo „Správce“ nebo „my“) se zavazuje chránit Vaše soukromí v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“). Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na stránku www.Eco‑stations.shop a všechny další webové stránky a služby spravované společností Eco-stations, na nichž jsou tyto zásady ochrany osobních údajů zveřejněny nebo je na ně odkázáno (společně „Stránky“). Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na informace shromažďované v režimu off-line a ani na informace zveřejněné či poskytnuté třetími osobami. Před použitím Stránek si pečlivě přečtěte zásady ochrany osobních údajů.

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze za těmito účely:

 • k poskytování zboží či služeb ( k realizování transakce nebo poskytnutí služby, kterou jste si objednali nebo k vyřízení záruční reklamace nebo opravy, o kterou jste požádali)
 • ke správě Vašeho účtu u společnosti Eco-stations (abychom Vám umožnili přístup do části Stránek s omezeným přístupem)
 • k přizpůsobení Stránek Vašim potřebám
 • abychom Vás upozornili na zvláštní speciální nabídky, aktualizované informace a jiné výrobky nebo služby společnosti Eco-stations nebo jiných třetích osob (pokud jste udělili souhlas) nebo abychom Vám mohli zasílat reklamní materiály společnosti Eco-stations
 • k informování o důležitých změnách těchto zásad ochrany osobních údajů v případě, že to je zapotřebí
 1. Zpracování osobních údajů našich zákazníků a obchodních partnerů – fyzických osob
  • Jednorázová objednávka (bez registrace nebo přihlášení do účtu)

Pokud jste se rozhodli využít Stránky k zakoupení zboží nebo služby, uzavíráte s námi dokončením objednávky smlouvu (dle našich Obchodních podmínek). Z tohoto titulu potřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém je uvádíte do objednávkového formuláře. Jedná se tedy především o tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní kontakt
 • doručovací adresu
 • obsah objednávky
 • způsob platby
 • způsob doručení
 • poznámku k objednávce

Uvedené osobní údaje zpracováváme výhradně pro účel splnění Vaší objednávky, a pouze v rozsahu a po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu. Poté, co Vaši objednávku vyřídíme a smlouva tak bude splněna, budeme osobní údaje uchovávat výlučně pro případ Vaší reklamace nebo jakékoliv neshody o našich vzájemných právech a povinnostech, a to z titulu ochrany našich oprávněných zájmů (zejm. našich práv a právem chráněných zájmů). Osobní údaje tak budeme zpracovávat celkově nejvýše po dobu 3 let od okamžiku splnění smlouvy a poté je smažeme.

Z titulu našeho oprávněného zájmu, kterým je zejména zlepšování kvality námi poskytovaných služeb využíváme rovněž shora uvedené osobní údaje pro účely obchodní analýzy. V těchto případech se snažíme zejména zjišťovat typické zákaznické preference apod. Tyto údaje bez dalšího nepoužíváme pro účely marketingu. Jakmile tyto osobní údaje o Vašem chování získáme, agregujeme je s daty ostatních zákazníků, čímž dojde k jejich nevratné anonymizaci a nadále tak nedochází ke zpracování těchto dat ve formě osobních údajů.

V případě, že nám v objednávkovém formuláři případně v rámci registrace svého zákaznického účtu udělíte samostatný souhlas a dokud udělený souhlas neodvoláte, budeme zpracovávat Vaši e-mailovou adresu, za účelem zasílání obchodních nabídek Správce, případně třetích stran. Takovýto souhlas můžete kdykoliv vzít zpět.

 • Registrace zákaznického účtu

Pokud jste se rozhodli založit si na Stránkách uživatelský účet, uzavíráte s námi odesláním vyplněného registračního formuláře smlouvu, kterou se stáváte členem našeho zákaznického programu dle našich Obchodních podmínek. Vytvoření zákaznického účtu není podmínkou pro objednání zboží či služeb.

V rámci zákaznického programu zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní kontakt
 • doručovací adresu
 • historii Vašeho přihlášeni do zákaznického účtu
 • historii a detaily Vašich objednávek (včetně způsobů platby a doručení)
 • Vaše nákupní chování (včetně kupovaných produktů, nedokončené objednávky, nezaplacené objednávky, aj.)
 • Vaše chování na Stránkách (údaje o Vašich návštěvách Stránek, čas na něm strávený, Vámi prohlížené části Stránek, produkty a služby, aj.)

 

Uvedené osobní údaje zpracováváme primárně pro účely zákaznického programu, a v rozsahu a po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu. To znamená zejména, že tyto osobní údaje využíváme k analýze Vašeho využívání Stránek a k následné optimalizaci nabídky produktů, služeb či zvýhodněných obchodních nabídek, jež Vám můžeme zasílat nejen v rámci Vašeho účtu, ale také e-mailem nebo dalšími komunikačními kanály, které při registraci uvedete. Uvedené osobní údaje využíváme také k obecné analýze využívání Stránek jako celku za účelem zlepšování kvality námi poskytovaných služeb.

 Osobní údaje, které nám poskytujete skrze zákaznický účet, budeme uchovávat do doby, dokud svůj účet sami nezrušíte, případně dokud jej nezrušíme my v souladu s Obchodními podmínkami a následně po dobu nejvýše 3 let pro případ Vaší reklamace nebo jakékoliv neshody o našich vzájemných právech a povinnostech.

 • Společné podmínky a práva

Osobní údaje zpracováváme primárně sami vlastními prostředky, nicméně v některých případech mohou osobní údaje zpracovávat i další zpracovatelé, kteří nám poskytují software, služby a aplikace, jakými jsou například poskytovatelé cloudu, e-mailu, analytických a marketingových nástrojů nebo platební brány. V případech, kdy jsou v tomto kontextu osobní údaje předány mimo EU, činíme tak na základě vhodných záruk, kterými je buď systém EU-US Privacy Shield, nebo standardní smluvní doložky. Pro účely vyřízení Vaší objednávky předáváme některé nezbytné osobní údaje také restauraci, u které jste učinili svou objednávku. Pokud byste v tomto ohledu chtěli vědět víc, neváhejte se na nás obrátit na shora uvedené adrese.

Vždy a za všech okolností máte ve vztahu ke zpracování svých osobních údajů vůči nám tato práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům: máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě nedůvodných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí budeme ale oprávněni za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek anebo žádost odmítnout (uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených práv).
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás zpracováváme nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Opravu či doplnění údajů provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, vymažeme Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) výmaz nám ukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že požádáte o omezení zpracování, osobní údaje znepřístupníme, dočasně odstraníme či uchováme anebo provedeme jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, abychom osobní údaje předali třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.
 • Právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem nebo právy a svobodami, zpracování na základě námitky ukončíme bez zbytečného odkladu.
 • Právo podat stížnost u dozorového orgánu: vždy máte právo v případě, že nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme osobní údaje nebo se způsobem, jakým o tomto informujeme, obrátit se na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro Ochranu osobních údajů, a to na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika

https://www.uoou.cz/

Svá práva vůči Správci můžete uplatnit stejně, jako souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete kdykoliv odvolat na shora uvedené adrese sídla Správce nebo e-mailové adrese e‑shop@eco-stations.eu.

 1. Zpracování osobních údajů zaměstnanců našich zákazníků a obchodních partnerů

Pokud jste zaměstnanec nebo jiný zástupce zákazníka či obchodního partnera, který je právnickou osobou, a využíváte Stránek k objednávání námi nabízených služeb a zboží, uzavíráte s námi jménem své společnosti smlouvu (za podmínek dle našich Obchodních podmínek), na základě které naše zboží či služby poskytujeme. Z titulu plnění této smlouvy zpracováváme osobní údaje zaměstnanců, oprávněných zástupců či jiný fyzických osob, jejichž osobní údaje nám byly z Vaší strany poskytnuty. Jedná se tedy především o tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní kontakt
 • doručovací adresu
 • obsah objednávky
 • způsob platby
 • způsob doručení
 • poznámku k objednávce

Upozorňujeme Vás, že jste coby podnikající právnická osoba sami v postavení správce těchto osobních údajů Vašeho zaměstnance, oprávněného zástupce nebo jiné kontaktní fyzické osoby a v tomto případě tak dochází k předání nezbytného rozsahu osobních údajů mezi dvěma samostatnými správci v rámci výkonu jejich podnikatelské činnosti.

Uvedené osobní údaje zpracováváme výhradně pro účel poskytnutí objednaného zboží či služeb, a pouze v rozsahu a po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu. Poté, co smlouva mezi námi vyprší nebo jinak pozbude platnosti, budeme osobní údaje uchovávat výlučně pro případ reklamace služeb či zboží nebo jakékoliv neshody o našich vzájemných právech a povinnostech, a to z titulu ochrany našich oprávněných zájmů (zejm. našich práv a právem chráněných zájmů). Osobní údaje tak budeme zpracovávat celkově nejvýše po dobu 3 let od okamžiku splnění smlouvy a poté je smažeme.

Primárně zpracováváme osobní údaje sami vlastními prostředky, nicméně v některých případech mohou osobní údaje zpracovávat i další zpracovatelé, kteří nám poskytují software, služby a aplikace, jakými jsou například poskytovatelé cloudu, e-mailu nebo analytických a marketingových nástrojů. V případech, kdy jsou v tomto kontextu osobní údaje předány mimo EU, činíme tak na základě vhodných záruk, kterými je buď systém EU-US Privacy Shield, nebo standardní smluvní doložky. Pokud byste v tomto ohledu chtěli vědět víc, neváhejte se na nás obrátit na shora uvedené adrese.

Vzhledem k tomu, že nám osobní údaje předáváte coby samostatný správce, chtěli bychom Vás upozornit, že máte vůči osobě či osobám, jichž se tyto osobní údaje týkají (subjektům údajů) veškeré povinnosti vyplývající z obecně závazných předpisů, zejména z Nařízení. V rozsahu zpracování osobních údajů dle tohoto bodu 3 Zásad jsou subjekty údajů oprávněny po nás požadovat výkon práv, jak jsou uvedeny v bodě 2.3 těchto Zásad. Pokud by tento výkon práv mohl zasáhnout do našeho obchodního vztahu s Vámi, budeme Vás o tomto informovat. O zpracování osobních údajů alespoň v rozsahu těchto Zásad včetně možnosti výkonu práv subjektů údajů dle bodu 2.3 Zásad a všech dalších skutečnostech v těchto Zásadách uvedených máte povinnost subjekty údajů informovat.

Jakékoliv dotazy nebo žádosti týkající se zpracování osobních údajů můžete směřovat na shora uvedenou adresu sídla Správce nebo na e-mailovou adresu e-shop@eco-stations.eu.

 • Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

V případě, že nám v registračním formuláři udělíte samostatný souhlas a dokud udělený souhlas neodvoláte, budeme zpracovávat uvedenou e-mailovou adresu, za účelem zasílání informativních e‑mailových zpráv a zasílání obchodních nabídek Správce a třetích stran – obchodních partnerů Správce. Takovýto souhlas můžete kdykoliv vzít zpět.

 1. Zásady používání cookies

Naše Stránky používají cookies. Více informací o cookies a způsobu jejich správy najdete níže.

Používáním našich Stránek souhlasíte s podmínkami používání cookies. Svůj nesouhlas s používáním cookies můžete vyjádřit tak, že je zakážete podle pokynů uvedených v těchto zásadách používání cookies v bodě 4.3 níže.

 • Co jsou cookies?

Cookies jsou malé kousky textových dat, které se ukládají ve Vašem prohlížeči nebo mobilním zařízení při prohlížení webových stránek. Cookies nám pomáhají spravovat naši webovou stránku, poskytují webovým stránkám základní funkcionality, pomáhají nám pochopit, jak uživatelé naše webové stránky používají a také zobrazovat reklamu. Cookies nám však ve svém důsledku umožňují do určité míry rozpoznat uživatele Stránek.

Pro více informací o cookies navštivte http://www.allaboutcookies.org/.

 • Jaké cookies na Stránkách používáme?

Používáme následující typy cookies:

 1. a)  nezbytné cookies, které zajišťují řádné fungování webové stránky, například zajišťují funkci přihlášení do uživatelského konta na stránce nebo Vám umožňují přepínat mezi jazykovými verzemi webových stránek a zajišťují zapamatování si Vaší jazykové volby. Tyto cookies lze vypnout změnou nastavení Vašeho internetového prohlížeče, avšak webová stránka nemusí bez nich fungovat správně. Více informací o tom, jak změnit nastavení webového prohlížeče naleznete níže v sekci Vypnutí / deaktivace cookies. Právním základem pro zpracování těchto cookies jsou předsmluvní / smluvní vztahy a oprávněný zájem Správce.
 2. b)  analytické cookies, slouží k analýze pohybu návštěvníků na webové stránce, vyhodnocení toho, jaký obsah je pro návštěvníka relevantní a také se prostřednictvím nich získávají údaje o demografii návštěvníků webové stránky. Právním základem pro zpracování těchto cookies je souhlas Vás, coby návštěvníka webové stránky.
 3. c)  reklamní cookies, slouží k zobrazování cílené a relevantní reklamy. Právním základem pro zpracování těchto cookies je souhlas Vás, coby návštěvníka webové stránky.

Některé cookies se vymažou ze zařízení poté, co zavřete okno internetového prohlížeče (session cookie), jiné zůstávají ve Vašem zařízení uloženy i po ukončení procházení našich webových stránek (permanent cookie). Více informací o konkrétních cookies, které používáme, naleznete v přehledové tabulce níže.

Typ souboru cookie

Název

Vydavatel

Typ souboru cookie a popis cookies

Expirace

Nezbytně nutný

 

 

 

 

Analytický

Google Analytics

Google

Analyzuje chování uživatele na webu.

1 rok

 

Reklamní

Google Ads

Facebook

Sklik

Zboží

Heuréka

Google

Facebook

Seznam

Heuréka

Cookies těchto služeb slouží k personalizaci reklam zobrazovaných uživatelům na základě předchozích návštěv na webových stránkách.

1 rok

 

 • Souhlas s cookies a jak je zakázat nebo odstranit

Cookies, můžete zakázat nebo následně odstranit změnou konfigurace Vašeho internetového prohlížeče. I když nastavení jednotlivých prohlížečů se liší, konfigurace souborů cookie se obvykle nachází v nabídce „Předvolby“ nebo „Nástroje“. Prosím vezměte však na vědomí, že pokud cookies zablokujete, funkčnost naší webové stránky může být omezena a v případě nezbytných cookies nemusíte mít přístup na naši webovou stránku.

Chcete-li zabránit instalaci nových souborů cookies nebo chcete odstranit již existující soubory cookies, instrukce naleznete v odkazech uvedených níže. Vezměte prosím na vědomí, že konkrétní postup závisí na prohlížeče, který používáte.

 1. Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies
 2. Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

                 https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

 1. Google chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 2. Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
 • Cookies třetích stran

Naše Stránky používají cookies Google Analytics. Informace shromažďované cookies Google Analytics budou odeslány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech amerických v souladu s postupy společnosti Google v oblasti ochrany soukromí. Pokud si přejete zobrazit a zkontrolovat zásady společnosti Google a zjistit, jak souvisí se službou Google Analytics, navštivte stránku https://support.google.com.

Pokud chcete zrušit službu Google Analytics, můžete tak učinit na https://tools.google.com.

 1. Bezpečnost

Není možné zaručit 100% bezpečnost přenosu dat přes internet, a proto nedokážeme zajistit a ani zaručit bezpečnost osobních údajů, které nám posíláte po síti. Každý přenos dat k nám vykonáváte na vlastní riziko.

Po přijetí Vašich osobních údajů vynaložíme veškeré úsilí k tomu, abychom v našich systémech zajistili bezpečnost dat. Na ochranu osobních údajů před neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou nebo zničením používáme brány firewall a odpovídající software. Prosím, mějte však na paměti, že to nepředstavuje záruku, že takové informace není možné zpřístupnit, zveřejnit, změnit anebo zničit, dojde-li k prolomení těchto bran firewall a softwaru zajišťujícího bezpečnost serveru.

Pokud se dozvíme, že došlo k prolomení bezpečnostních systémů, můžeme se Vás pokusit informovat elektronicky, abyste mohli vykonat příslušné kroky k ochraně svých údajů, jako např. změna hesla. Používáním Stránek nebo poskytnutím osobních údajů Správci berete na vědomí, že s Vámi v souvislosti s otázkami zabezpečení, ochrany soukromí a administrativy, které se týkají používání Stránek, budeme moci komunikovat elektronicky. Při prolomení zabezpečení můžeme vydat oznámení na našich Stránkách. V podobných situacích Vám můžeme také zaslat e-mail na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli.