Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ECO-STATIONS S.R.O.

 

 • ZÁKLADNÍ USTAVOVENÍ
  • Tento reklamační řád společnosti Eco-stations s.r.o., se sídlem Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 289 84 650, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 84280 („prodávající“), upravuje základní vzájemná práva a povinnosti kupujícího v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění či záruky za jakost (reklamace) při uzavírání kupních smluv pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu na adrese www.Eco-stations.shop či v sídle prodávajícího.
  • Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího („OP“) a není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak, mají pojmy zde používané stejný význam jako v OP. Práva a povinnosti neupravené tímto reklamačním řádem anebo OP se řídí platnými právními předpisy České republiky. Kupující je povinen se seznámit s tímto reklamačním řádem a OP ještě před objednáním zboží.
 • PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST
  • Je-li kupující spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží, není‑li sjednáno jinak. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal (i) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly nebo které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží, (ii) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá a (iii) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  • Jedná-li kupující při uzavření kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti (resp. není-li kupující spotřebitelem), činí lhůta k uplatnění práv z vadného plnění u zboží 12 měsíců od převzetí zboží kupujícím, pokud není mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.
  • V případě, že kupní smlouva, záruční list (podmínky), reklama či obal zboží určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.
  • V případě, že zboží neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze zboží nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  • Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.
  • Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
  • V případě uznání výrobní, materiálové nebo funkční vady zboží bude toto zboží bezplatně opraveno nebo prodávající zajistí dodání nového zboží bez vad.
 • VÝLUKY Z ODPOVĚDNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADNÉ PLNĚNÍ A ZE ZÁRUKY ZA JAKOST
  • Ustanovení uvedená v tomto reklamačním řádu se nepoužijí u zboží (i) kde vada vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti); (ii) je-li vada již v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny; (iii) kde je vada způsobena kupujícím a vznikla neodbornou manipulací, montáži nebo ošetřením zboží; (iv) jde-li o vady způsobené nadměrným zatěžováním nebo použitím v jiných než výrobku odpovídacích přiměřených podmínkách; (v) kde je vada způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním nebo nesprávnou údržbou v rozporu s pokyny prodávajícího a výrobce či jiným zásahem kupujícího nebo mechanickým poškozením nebo (vi) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.
  • Kupující bere na vědomí, že pokud je zboží přepravováno třetí osobou (přepravcem), je kupující povinen zkontrolovat před potvrzením převzetí nepoškozenost obalu zásilky (zejména lepicích pásek) a v případě pochybností, že zásilka vykazuje vady, má kupující právo odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Kupující na místě sepíše s přepravcem písemný protokol o poškození zásilky, který obě strany stvrdí svými podpisy.
  • Kupující bere na vědomí, že instalací či použitím zakoupených neoriginálních dílů může dojít ke ztrátě zákonné či prodloužené záruky garantované výrobcem originálního zboží.
 • PRŮBĚH REKLAMACE
  • Kupující je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a mohl vadu při dostatečné péči zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje; v opačném případě mu nemusí být právo z vadného plnění či záruky za jakost přiznáno. Kupující je zejména povinen před podpisem dodacího listu zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní anebo kvalitativní vady. V případě, že kupující, který není spotřebitelem, neprovede kontrolu zboží ihned po převzetí, může reklamaci zjevných vad uplatnit, jen pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.
  • Kupující, který je spotřebitelem, má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupujícímu se dále při uplatnění reklamace doporučuje k reklamovanému zboží doložit podepsaný reklamační protokol spolu s podrobným popisem vady. Spotřebitel má v záruční době právo na bezplatný reklamační postup.
  • Kupující, který není spotřebitelem, má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to zasláním reklamovaného zboží na adresu provozovny prodávajícího na své náklady, popřípadě je osobně předat spolu s kopií prodejního dokladu a podepsaným reklamačním protokolem obchodnímu zástupci prodávajícího; kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, a to zejména doložením originálu prodejního dokladu a podrobného popisu vady zboží. Bez splnění podmínek předchozí věty tohoto článku nebude reklamace kupujícímu, který není spotřebitelem, uznána a zboží mu bude vráceno na jeho náklady.
  • Prodávající nebo jím pověřený pracovník je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení; později je prodávající povinen kupujícímu vydat i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne v reklamačním protokolu nebo jinak na delší lhůtě.
  • Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, resp. ze záruky na jakost.
  • Doba pro uplatnění práv z vadného plnění, resp. záruční doba, se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží řádně užívat.
  • V případě, že kupující není spotřebitelem, neuplatní se lhůty dle článků 4 a 4.5 tohoto reklamačního řádu, ale prodávající se zavazuje reklamace řešit v co nejkratší možné lhůtě s ohledem na odborné posouzení zboží prodávajícím nebo výrobcem.
 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Kupující má právo na mimosoudní řešení případných sporů (ADR) ze smlouvy s prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh kupujícího, který lze podat zejména písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce. Žádné z ustanovení tohoto článku nevylučuje možnost kupujícího obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.
  • Pro uplatnění reklamace může kupující využít reklamačního protokolu, který je v elektronické podobě k dispozici na webových stránkách prodávajícího Eco-stations.shop a v listinné podobě v sídle prodávajícího.
  • Znění tohoto reklamačního řádu může prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé z kupních smluv uzavřených před účinností nového reklamačního řádu.
  • Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.7.2020